Stichting

Doelstelling
De molen is eigendom van de Stichting Havelter Molen. Op 20 september 1991 is de stichting opgericht met als primaire doelstelling: "De instandhouding van de molen te Havelte".

Daarvan afgeleide secundaire doelstellingen zijn:

  • De molen als industrieel historisch erfgoed onder de aandacht brengen van het grote publiek en het basis- en voortgezet onderwijs in de regio.
  • Het aanschouwelijk maken van het maalproces (van graan tot meel) voor een ieder die daar belangstelling voor heeft en dan met name voor de jeugd.
  • De gemeente Westerveld en in het bijzonder het dorp Havelte ondersteunen in het aantrekken van toeristen.

Om dit te realiseren is er jaarlijks veel geld nodig. Hiervoor zijn we afhankelijk van inkomstenbronnen zoals: subsidies, draaipremie, giften, donateurs, verkoop van meelprodukten en tweedehands boeken.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Om de primaire doelstelling te verwezenlijken zal afdoende onderhoud van de molen moeten plaatsvinden en daarvoor moeten we beschikken over voldoende mensen en middelen.

Voor de continuÔteit van de stichting is het streven om het bestuur uit te breiden. Tevens zullen we moeten zorgen voor meer gediplomeerde molenaars, zodat dit de komende jaren een minder kwetsbaarpunt wordt in het draaibaar kunnen en mogen houden van de molen.
Ook het vergroten van het aantal vrijwilligers is van belang om kleiner en niet specialistisch onderhoud uit te voeren, mede om meer middelen over te houden voor het specifieke onderhoud.

Om voldoende financiŽle middelen te hebben voor het onderhoud zullen we ons inzetten om het aantal donateurs uit te breiden. Daarnaast zullen we zorgen dat we aan alle voorwaarden voldoen voor het verkrijgen van subsidies van de overheden.
Ook zetten wij ons in om de verkoop van producten te vergroten, zoals diverse meel soorten, honing, oliebollen en tweedehands boeken. Tevens gaan we rondleidingen tegen betaling voor groepen organiseren.


Samenstelling bestuur

Beloningsbeleid
De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen als zodanig geen enkele beloning.


Verantwoording
De verantwoording over boekjaar 2022 is te vinden in de link naar het pdf document: Verantwoording 2022